SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VEREJNÁ VYHLÁŠKA/SPRÁVNE KONANIE

 26.03.2021

Verejná vyhláška - Ide spravidla o predpisy vydávané orgánmi, ktoré pôsobia len v rámci svojich obvodov, ktorými sú kraje, prípadne okresy. Ich platnosť sa obmedzuje na obvod pôsobnosti  tohto orgánu. Tieto predpisy sa vydávajú tiež na základe zákonných splnomocnení a v ich medziach. Tieto predpisy musia byť v súlade nielen s ústavou, úst. zákonmi a zákonmi, ale aj s nariadeniami vlády, predpismi vydanými príslušným orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patria.

Správne konanie alebo administratívne konanie je (podľa slovenského práva) konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (teda účastníkov tohto konania).