Dokumenty

Zaverečný účet

Audit

Rozpočet

Výročná správa

 • 27.09.2023 | 7.09 Mb
 • 31.08.2022 | 0.97 Mb
 • 31.08.2022 | 6.62 Mb

Účtovné dokumenty

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje v ustanovení § 16 všetky náležitosti, ktoré má záverečný účet obce obsahovať. Záverečný účet obce sa tvorí vo forme návrhu a súčasťou je aj hodnotenie programov rozpočtu výdavkov a výpočet výsledku hospodárenia. Rozpočet obce a jeho úpravy musia kolidovať s návrhom záverečného účtu.


Územný plán obce

Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

    Územný plán Obce Prosiek - intravilán r. 2016
    Územný plán Obce Prosiek - extravilán r. 2016
    Územný plán Obce Prosiek - záväzná časť r. 2016

  Všeobecné záväzné nariadenia obce

  Výrazom práva na samosprávu je aj oprávnenie vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obci dáva priamo Ústava SR a následne aj zákon o obecnom zriadení. VZN je podzákonný právny predpis, preto nemôže byť vydávané na úpravu akýchkoľvek vzťahov, ale má svoje obmedzenia. Slúži väčšinou na spodrobnenie zákonných ustanovení upravujúcich život v obci práve na miestne podmienky.

  Smernice obecného úradu

  Ostatné

  Majetkové priznanie
  „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
    Majetkové priznanie verejný funkcionár 2019