Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dokumenty

AUDIT

Zaverečný účet obce

    2014
    2015
    2016
    2017
    2018
    2019

  Tlačivá

  Tlačivá potrebné pri kontakte s obecným úradom. Tlačivá sú vo formáte PDF, niektoré sú spracované ako formulár do ktorého je možné priamo v PC vpisovať do jednotlivých koloniek. Priebežne budeme tieto tlačivá spracuvávať.

  Územný plán obce

  Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

     Územný plán Obce Prosiek - intravilán r. 2016
     Územný plán Obce Prosiek - extravilán r. 2016
     Územný plán Obce Prosiek - záväzná časť r. 2016

   Všeobecné záväzné nariadenia obce

   Výrazom práva na samosprávu je aj oprávnenie vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obci dáva priamo Ústava SR a následne aj zákon o obecnom zriadení. VZN je podzákonný právny predpis, preto nemôže byť vydávané na úpravu akýchkoľvek vzťahov, ale má svoje obmedzenia. Slúži väčšinou na spodrobnenie zákonných ustanovení upravujúcich život v obci práve na miestne podmienky.

   Smernice obecného úradu

   Ostatné

    Majetkové priznanie
    „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
      Majetkové priznanie verejný funkcionár 2019

    Verejné obstarávanie - dokumenty

    Plynoinštalácia a ústredné vykurovanie OcU a KD
    Príloha č. 1 Zmluva o dielo: zmluva_o_dielo.pdf
    Príloha č. 2 Výkaz výmer: rozpocet_kurenie_prosiek_kulturny_dom.xlsx
    Príloha č.3 Projektová dokumentácia: kurenie_1_prosiek-podyrys1pp.pdf
    kurenie_2_prosiek-podyrys1np.pdf
    kurenie_3_prosiek-podyrys2np.pdf
    kurenie_4_prosiek-schema_a_dispozicia.pdf
    plyn_01_situacia_plyn_prosiek.pdf
    plyn_02_podorys_1np.pdf
    plyn_03_plyn.pdf
    prosiek_-pv-kotol.pdf
    prosiek_ts_plyn_obecny_urad.pdf
    prosiek_ts_stl_a_ntl_pripojka.pdf
    prosiek-en-system.pdf
    prosiek-technicka_sprava.pdf
    prosiek-tepelne_straty.pdf