SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Správa cintorína

Čo a ako pri spravovaní či zakladaní hrobového miesta

EXISTUJÚCE HROBOVÉ MIESTO

PLATBA ZA MIESTO

Možnosti platby za hrobové a urnové miesto v správe OÚ Prosiek, je možné uhradiť osobne na Správe cintorínov, OÚ Prosiek v hotovosti v určenom čase. Nájomcovia s užívacím právom ktoré je od roku 2016 nahradené nájomnou zmluvou, sa musia z dôvodu uzavretia spomínanej zmluvy dostaviť po výzve osobne. Overenie platnosti nájomnej zmluvy ako aj údajov k platbe, vrátane poplatkov, je možné na webstránke obce, kde zistíte všetky potrebné informácie. (v štádiu prípravy)

PREPIS MIESTA AK NÁJOMCA ZOMREL

Pri prepise hrobového miesta po zosnulom nájomcovi, je nutné riadne zdokladovať príbuzenský vzťah pomocou rodných listov a úmrtného listu, aby bola jasná konekcia medzi osobou, ktorá žiada o prepis miesta a zosnulým nájomcom hrobového miesta. V prípade, že nie je možné zdokladovať priami príbuzenský vzťah, je nutné priniesť notárom overené čestné prehlásenie (vzor na webstránke obce) s uvedeným dôvodom prepisu ako aj rozpísaným príbuzenským vzťahom a doklad o úmrtí zosnulého nájomcu.

PREPIS MIESTA AK NÁJOMCA ŽIJE

Pri prepise hrobového miesta zo žijúcej osoby na inú žijúcu osobu, je nutné aby sa obe osoby dostavili osobne na Správu cintorínov OÚ Prosiek, kde podpíšu dohodu o prevode nájmu hrobového miesta. Dohodu o prepise je možné overiť u notára, ak sa jeden z nájomcov nemôže dostaviť osobne.

DOHODA O PREVODE NÁJMU

Dohoda o prevode nájmu slúži ako dokument nahrádzajúci nutnosť overeného podpisu od notára. Dohodu musia bezpodmienečne podpísať aktuálny nájomca ako aj budúci nájomca predmetného hrobového miesta.

NOVÉ HROBOVÉ MIESTO

AKO POSTUPOVAŤ PRI VYBAVOVANÍ NOVÉHO HROBOVÉHO MIESTA

V prípade záujmu o hrobové miesto na jednom z cintorínov v našej správe, je najskôr nutné oficiálnou cestou podať písomnú žiadosť o pridelenie hrobového alebo urnového miesta. Po zaevidovaní žiadosti Vám bude do 30 pracovných dní zaslaná písomná odpoveď obsahujúca všetky potrebné informácie vrátane cenníka. S touto odpoveďou je nevyhnutné dostaviť sa do jedného mesiaca na Správu cintorínov na obecnom úrade v Prosieku. Po uhradení predmetných poplatkov a uzavretí nájomnej zmluvy Vám správca cintorína vydá stavebné povolenie. Následne oslovíte Vami vybraného kamenára vo veci stavby pomníka. V prípade, že máte v žiadosti uvedené konkrétne hrobové miesto, bude predmetné hrobové miesto pridelené žiadateľovi len v tom prípade, že sú v súvisloti s týmto hrobovým miestom splnené všetky právne ustanovenia číslo 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, súvisiace s vypovedaním nájomnej zmluvy hrobového miesta a uplynutím výpovednej lehoty.

PRIDELENIE MIESTA

V prípade pohrebu (pochovania do zeme) alebo kremácie (uloženia urny), Vám hrobové / urnové miesto bude na základe žiadosti pridelené. V opačnom prípade, sa jedná o predkúpu miesta (rezervácia – viď. nižšie).

PREDKÚPA MIESTA (REZERVÁCIA)

V prípade, že do miesta, o ktoré ste požiadali nebude v čase žiadania vykonané pochovanie / uloženie urny, jedná sa o predkúpu (rezerváciu) miesta.

ULOŽENIE URNY DO EXISTUJÚCEHO MIESTA

Pred fyzickým uložením urny je nutné osobne navštíviť Správu cintorínov, OÚ Prosiek, kde bude nájomcovi po predložení originálu nájomnej zmluvy, ako aj dokladu o spopolnení / úmrtného listu alebo objednávky z pohrebu (ak ste boli vybavovateľom Vy), vydané povolenie na uloženie urny. Povolenie slúži ako doklad, že urna bola zaevidovaná a schválená na uloženie.

Jednotlivé žiadosti sa nachádzajú v podstránke Občan - služby a tlačivá