Zvolanie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Prosiek V Prosieku, dňa 13.12.2017 P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek č. 12/2017, ktoré sa uskutoční dňa 18. 12. 2017 (pondelok) o 17.30 hod. v budove obecného úradu v Prosieku. s týmto navrhovaným programom: P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o cenách služieb, úkonoch a nájmoch vykonávaných obcou Prosiek 5. Schválenie návrhu plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Prosiek na I. polrok 2018 6. Rôzne 7. Diskusia 8. Záver Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zoznam aktualít: