Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 12.02.2021

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční

dňa 18. 2. 2021 o 16:15 hod. v zasadačke OcÚ Prosiek za dodržania všetkých nariadení v súvislosti s COVID-19 a COVID AUTOMATOM z 15.2.2021.

P r o g r a m :

1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Schválenie programu rokovania OZ

3. Kontrola uznesení

4. Zásady odmeňovania poslancov

5. Dlhodobí nájom pozemku

6. Dotácia OZ TJ Prosiek

7. Bezpečnostný audit MŠ Prosiek

8. Správa starostu

9. Záver

Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zverejnené 12.2.2021 o 14:00 hod


Zoznam článkov:

1 2 3 >