Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 10.12.2020

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční

dňa 15. 12. 2020 o 16:00 hod. v zasadačke OcÚ Prosiek za dodržania všetkých nariadení v súvislosti s COVID-19.

P r o g r a m :

1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Schválenie programu rokovania OZ

3. Kontrola uznesení

4. Schválenie rozpočtu obce na r. 2021

5. Schválenie rozpočtových opatrení

6. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku

7. Schválenie VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

8. Schválenie MEMORANDA ÚMR RK-LM

9. Správa starostu

Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zverejnené 10.12.2020 o 14:00 hod


Zoznam článkov:

1 2 3 >