Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 20.11.2020

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční

dňa 26. 11. 2020 o 16:00 hod.

Pre nemožnosť dodržania nariadení vlády počas zasadnutia, zasadnutie sa bude konať prostredníctvom videokonferencie na základe zákona 369/1990 Z.z., §30f bod 1-7

P r o g r a m :

1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Schválenie programu rokovania OZ

3. Kontrola uznesení

4. Schvaľovanie VZN č. 1/2020 O sociálnych službách

5. Schválenie žiadosti o NFP z Envirofondu

6. Správa o prebehnutom audite za rok 2019

8. Informácie starostu

- plynofikácia OcU a KD

- ponuka prezentácie obce VKU Harmanec

- doplnenie verejného osvetlenia – cenová ponuka

- rozpracovaný dokument rozvoja CR v obci

- cenová ponuka interaktívna tabula MŠ ProsiekZoznam článkov:

1 2 >