Výzva na výberové konanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky Obecné zastupiteľstvo Prosiek vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu kuchyne v priestoroch kultúrneho domu v Prosieku. Obec Prosiek pripravuje rekonštrukciu kuchynky v Kultúrnom dome Prosiek a preto je potrebné zabezpečiť realizáciu prác odbornými pracovníkmi, živnostníkmi, firmou. Popis plnenia: - Úprava povrchov – omietky, podlahy, izolácie, obklady, vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, nátery, maľba. Bližšie informácie a dohodnutie obhliadky na č. tel.: +421 905 754 260 – Miroslav Švárny Predpokladaný termín rekonštrukcie: júl- august 2017 Cenovú ponuku, spôsob realizácie a časový harmonogram realizácie, záujemcovia môžu predložiť do 26.06.2017 na obecnom úrade Prosiek v uzatvorenej obálke s označením ,,Výberové konanie kuchyňa- neotvárať,, Víťazného záujemcu vyberie obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 3.07.2017 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, spôsob realizácie a časový harmonogram realizácie vo vzájomných súvislostiach. V Prosieku dňa ........... 2017. Miroslav Švárny poverený zastupovaním starostu Telef. 044/5597243, 0905 754 260 IČO: 00315729 e-mail: prosiek@stonline.sk

Zoznam aktualít: