Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prosiek na obdobie 2019 – 2025 OZ v Prosieku v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 14. 8. 2019 2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 2 hod. týždenne 3. konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 4. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne: a. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 31. 7. 2019 do 12:00 hod. na adresu obecného úradu s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať! b. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt, c. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača, d. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 5. zriaďuje komisiu v zložení Ing. Martin Vozár, Ing. Peter Žák, Miroslav Švárny, Roman Švárny, Peter Majerčiak na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery do 14 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra. 6. voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním

Zoznam aktualít: