Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prosiek na obdobie 2019 – 2025 OZ v Prosieku v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 13. mája 2019, na zasadnutí Obecného zastupitelstva v Prosieku   Úväzok: - 2 hod./týždeň Požiadavky na uchádzača: 01. kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, ekonomický smer výhodou, – znalosť základných noriem samosprávy, 02. náležitosti prihlášky – osobné údaje kandidáta, – profesný životopis s prehľadom doterajšej praxe, – úradne overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, Písomné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 29. 04. 2019 na Obecný úrad v Prosieku do 14.00 hod. v obálke s označením :   “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA” – NEOTVÁRAŤ   Mgr. Hamráček Peter starosta

Zoznam aktualít: