Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

 31.08.2020

Obecné zastupiteľstvo v Prosieku v zmysle zákona 180/2014

Obecné zastupiteľstvo v Prosieku

1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 1. 10. 2020

2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 3h/týždeň

3. konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

4. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne:

  1. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 17. 9. 2020 12:00 hod. na adresu Obecný úrad Prosiek, Prosiek 57, 03223 Liptovská Sielnica

  2. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,

  3. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača,

  4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

5. zriaďuje komisiu v zložení Ing. Peter Žák, Ing. Martin Vozár, Elena Majdiaková na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému zastupiteľstvu do 19. 9. 2020 pred konaním voľby hlavného kontrolóra,

6. každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 10 minútového vystúpenia pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí.Zoznam článkov:

1 2 >