Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prosiek na obdobie 2019 – 2025 OZ v Prosieku v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 28. 10. 2019 2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 2 hod. týždenne 3. konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 4. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne: a. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred voľbou na adresu obecného úradu s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať! b. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt, c. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača, d. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 6. voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním

Zoznam aktualít: