Vyhlásenie dňa volby hlavného kontrolóra obce Prosiek

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 24.03.2020 Obecné zastupiteľstvo v Prosieku v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Prosiek na 24. marca 2020. 1) Obecné zastupiteľstvo v Prosieku určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 2,0 hod. týždenne. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 30.03.2020. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 2) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať - ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie 3) ďalšie podmienky - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy - komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca - reprezentatívne vystupovanie - práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point) - flexibilnosť - zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť - bezúhonnosť Náležitosti písomnej prihlášky: 4) písomná prihláška musí obsahovať: a. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), b. štruktúrovaný profesijný životopis, c. úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, f. čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci Prosiek a finančnému úradu, g. súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v Prosieku. Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 10.marca 2020 do 14:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad v Prosieku, Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica Zalepenú obálku označiť značkou: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ V Prosieku, 14.01.2020 , Mgr. Peter Hamráček starostka obce

Zoznam aktualít: