Výberové konanie na riaditeľku MŠ

Obec Prosiek v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom 2. 7. 2018 druhé výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky materskej školy:  Materská škola Prosiek 50, 032 23 Prosiek Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie pre príslušný druh školy (materská škola) podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe Iné kritériá a požiadavky: • bezúhonnosť, • spôsobilosť na právne úkony, • zdravotná spôsobilosť, • ovládanie štátneho jazyka, • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC; Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania: • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach • doklad o absolvovaní 1. atestácie • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) • profesijný životopis • návrh koncepcie rozvoja školy • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 27.7.2018 na adresu: Obec Prosiek, Prosiek 57, 032 23 Prosiek v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.

Zoznam aktualít: