Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľba Hlavného kontrolóra obce

 28.06.2021

V súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Prosieku na svojom zasadnutí 17. 6. 2021 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Prosiek na 12. augusta 2021. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prosiek musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Obecnom úrade v Prosieku, t. j. do 29. 7. 2021.

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Prosiek:

a) kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie,

b) náležitosti písomnej prihlášky: osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)

c) ostatné náležitosti:

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 1)

údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o  dosiahnutom vzdelaní,

profesijný životopis,

informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Prosiek zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 29. 7. 2021 do 15.00 h ( najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) do podateľne obce ProsiekObecného úradu v Prosieku, Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica.Zoznam článkov:

1 2 3 >