Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rokovanie obecného zastupiteľstva Prosiek

 20.10.2020

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční

dňa 28. 10. 2020 o 16:00 hod.

v zasadačke obecného úradu v Prosieku za bezpečnostných nariadení v súvislosti s COVID 19 (rúška a dezinfekcia rúk, 2m odstup)

P r o g r a m :

1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Schválenie programu rokovania OZ

3. Kontrola uznesení

4. Schvaľovanie VZN č. 1/2020 O sociálnych službách

5. Schvaľovanie bezúročnej pôžičky vo výške straty podielových daní za rok 2020

6. Schválenie žiadosti o NFP z Envirofondu

7. Správa o prebehnutom audite za rok 2019

8. Informácie starostu

- plynofikácia OcU a KD

- ponuka prezentácie obce VKU Harmanec

- doplnenie verejného osvetlenia – cenová ponuka

- rozpracovaný dokument rozvoja CR v obci

- cenová ponuka interaktívna tabula MŠ ProsiekZoznam článkov:

1 2 >