Pozvánka OZ

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 10. 9. 2019 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Prosieku s týmto : P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Kontrola uznesení 4. Štatút KŠ – prerokovanie a schválenie 5. Voľba hlavného kontrolóra obce 6. Informácie starostu Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zoznam aktualít: