Pozvánka na zasadnutie OZ Prosiek

Obec Prosiek P O Z V Á N K A V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie pléna obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 11. mája 2017 /štvrtok/ o 17.30 hod. v kancelárii OcÚ Prosiek Program: 1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 2. Prerokovanie a vyúčtovanie akcií - Prosiecky motúz a obecná zakáľačka 3. Schválenie záverečného účtu obce za r. 2016 4. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 5. Rôzne 6. Prijatie uznesenia a záver Švárny Miroslav poverený zastupovaním starostu

Zoznam aktualít: