Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvanka na zasadnutie OZ

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 20. 12. 2019 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Prosieku s týmto navrhovaným programom: 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Schválenie rozpočtu na rok 2020 4. Schválenie zásad odmeňovania poslancov 5. Informácia starostu 6. Prijatie uznesenia a záver V Prosieku, dňa 16.11.2019 Mgr. Peter Hamráček

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >