Pozvanka na zasadnutie OZ

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 22. 11. 2019 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Prosieku s týmto navrhovaným programom: 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Sľub poslanca náhradníka 3. Schválenie programu rokovania OZ 4. Kontrola uznesení 5. Schválenie zmeny rozpočtu 6. Schválenie nájmu obecného majetku 7. Informácia starostu 8. Prijatie uznesenia a záver V Prosieku, dňa 18.11.2019 Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zoznam aktualít: