Pozvánka na zasadnutie OZ

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 18. 6. 2019 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Prosieku s týmto : P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Kontrola uznesení 4. Schvaľovanie záverečného účtu obce 5. Voľba hlavného kontrolóra obce 6. Informácie starostu Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zoznam aktualít: