Pozvánka na zasadnutie OZ

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 12. 4. 2019 (Piatok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Prosieku s týmto : P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Prerokovanie, pripomienkovanie a schvaľovanie kúpnej zmluvy medzi COOP Jednota s.d. a Obec Prosiek 4. Schvaľovanie výšky úveru pre účely kúpy nehnuteľnosti vo vlastníctve COOP Jednota s.d. 6. Záver Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zoznam aktualít: