Pozvánka na zasadnutie OZ

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 19. 2. 2019 (Utorok) o 17.30 hod. v budove obecného úradu v Prosieku s týmto navrhovaným programom: P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Kontrola uznesení 4. Pripomienkovanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov 5. Pripomienkovanie a schválenie dotácie TJ Prosiek 6. Prejednanie žiadosti p. J. Žáka 7. Predstavenie, pripomienkovanie a schválenie investície "multifunkčné ihrisko" 7. Záver V Prosieku, dňa 15.02.2019 Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zoznam aktualít: