Pozvánka na zasadnutie OZ

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 6. 12. 2018 (Štvrtok) o 17.30 hod. v budove obecného úradu v Prosieku s týmto navrhovaným programom: P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Kontrola uznesení 4. Vyhlásenie výberového konania na HK obce Prosiek 5. Pripomienkovanie a schválenie rozpočtu na rok 2019 6. Diskusia 7. Záver V Prosieku, dňa 3.12.2018 Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zoznam aktualít: