Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Prosiek V Prosieku, dňa 1.11.2018 P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek č.8/2018, ktoré sa uskutoční dňa 5. 11. 2018 (Pondelok) o 17.30 hod. v budove obecného úradu v Prosieku. s týmto navrhovaným programom: P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Elektroinštálacia hangáru 4. WIFI pre teba, schválenie uznesenia 8. Záver Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zoznam aktualít: