Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. zvolávam m imoriadne zasadnutie pléna obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 9. októbra 2017 /pondelok/ o 17.30 hod. v kancelárii OcÚ Prosiek Program: 1. Otvorenie, kontrola plnenia prijatých uznesení 2. Informácia o príprave doplňovacích volieb 14. 10. 2017 3. Informácia o výrube stromov ohrozujúcich verejné priestranstvá 4. Rôzne 5. Prijatie uznesenia a záver Švárny Miroslav poverený zastupovaním starostu

Zoznam aktualít: