Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie pléna obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 3. júla 2017 /pondelok/ o 17.30 hod. v kancelárii OcÚ Prosiek Program: 1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 2. Prezentácia zámeru výstavby areálu chovného rybníka v obci Prosiek 3. Vyhodnotenie cenových ponúk na rekonštrukciu kuchyne KD 4. Úprava rozpočtu 5. Rôzne 6. Prijatie uznesenia a záver Švárny Miroslav poverený zastupovaním starostu

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >