Pozvánka na zasadnutie OZ 8.6.2018

Starosta obce Prosiek V Prosieku, dňa 8.6.2018 P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 11. 6. 2018 (pondelok) o 17.30 hod. v budove obecného úradu v Prosieku. s týmto navrhovaným programom: P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Návrh prevodu majetku zo štátu na obec Prosiek 4. Naplánovanie rekonštrukcie oplotenia cintorína a výber dodávateľa materiálu 5. Rôzne: Kalendár na rok 2019, Zájazd mladých hasičov do Opavy, Informácia zo zasadnutia ZMOL 7. Diskusia 8. Záver Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zoznam aktualít: