Pozvánka na zasadnutie OZ 2.11.2017

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. zvolávam zasadnutie pléna OZ, ktoré sa uskutoční dňa 2.11.2017 /štvrtok/ o 17:30 hod. v kancelárii OÚ Prosiek. Program: 1. Otvorenie a kontrola uznesení 2. Organizačné zabezpečenie posedenia "Úcta k starším" 3. Tvorba návrhu rozpočtu na r. 2018 4. Poverenie zástupcu OZ do rady školy pri MŠ Prosiek 5. Rôzne 6.Prijatie uznesenia a záver Mgr. Peter Hamráček, starosta obce

Zoznam aktualít: