Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

7. februára 2017 o 18:00 hod. sa uskutoční v kancelárii OÚ v Prosieku zasadanie OZ. Program: 1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 2. Rekonštrukcia Kuchyne kultúrneho domu 3. Prerokovanie prístupovej cesty k p. Finíkovi 4. Rôzne 5. Projatie uznesenia a záver

Zoznam aktualít: