Obecne zastupiteľstvo 5

Obec Prosiek P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 29.6.2020 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Prosieku za bezpečnostných nariadení v súvislosti s COVID 19 (rúška a dezinfekcia rúk) P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Kontrola uznesení 4. Schválenie záverečného účtu obce 6. Schválenie nájmu skladu obchodu 7. Informácie starostu Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r. Zverejnené 19.6.2020

Zoznam aktualít: