Obecne zastupitelstvo 4

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4a a §11b zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 27. 5. 2020 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Prosieku za bezpečnostných nariadení v súvislosti s COVID 19 (rúška a dezinfekcia rúk bez prítomnosti verejnosti) bez účasti verejnosti na základe Verejnej vyhlášky zo dňa 9.3.2020 číslo SHHSRVSU/2448/2020 . P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Kontrola uznesení 4. Prerokovanie a schválenie doplnkov k zmluve Združenie Cyklodoprava Liptovská Mara 5. Schválenie žiadosti o nájom nehnuteľnosti. 6. Schválenie podmienok nájmu nehnuteľnosti Obchod - zmena 7. Informácie starostu Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r. Zverejnené 20.5.2020

Zoznam aktualít: