Mimoriadne zastupitelstvo

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 12 bod 1, druhá veta zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 26. 5. 2020 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Prosieku za bezpečnostných nariadení v súvislosti s COVID 19 (rúška a dezinfekcia rúk bez prítomnosti verejnosti) bez účasti verejnosti na základe Verejnej vyhlášky zo dňa 9.3.2020 číslo SHHSRVSU/2448/2020 . P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Prerokovanie pracovného miesta pod dolinou Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r. Zverejnené 20.5.2020

Zoznam aktualít: