Mimoriadne zasadnutie OZ

P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 12 ods. 1, druhá veta zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (na požiadanie poslancov). z v o l á v a m zasadnutie mimoriadného obecného zastupiteľstva obce Prosiek, ktoré sa uskutoční dňa 4. 10. 2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Prosieku s týmto : P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Kontrola uznesení 4. informácia starostu obce Prosiek o personálnych opatreniach 5. diskusia 6. záver Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.

Zoznam aktualít: