SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Čo je potrebné mať na pamäti pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

 02.03.2022

Zmena vegetačného pokoja. Vyhláškou č. 170 bola zmenená doba vegetačného pokoja od 1. októbra do konca februára. (§ 22 ods. 11 vyhlášky č.170/2021 Z.z.)

Čo je potrebné mať na pamäti pri podávaní žiadosti o výrub drevín.

Súhlas na výrub dreviny môže orgán ochrany prírody vydať po splnení nasledovných podmienok:

Dreviny musia byť posúdené z hľadiska:

  a) ekologických funkcií dreviny,

  b) estetických funkcií dreviny,

  c) z hľadiska vplyvov na zdravie človeka.

   § 47 ods.3 zákona

Pri posudzovaní žiadosti o vydávaní súhlasu na výrub dreviny je orgán ochrany prírody  povinný prihliadať na:

  a) druh a zdravotný stav dreviny,

  b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,

  c) ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny.

 § 47 ods. 3 zákona

Po vyznačení výrubu drevín

  1. Stromy určené na výrub sa vyznačujú jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom
    5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tak, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nesmú vyrúbať.
  2. Krovité porasty určené na výrub sa vyznačujú plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.

    § 47 ods. 3 zákona, §§ 22 ods. 12 vyhlášky č.170/2021 Z.z. 

So súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca.
 § 47 ods. 3 zákona

Súhlas na výrub drevín možno vydať  len v odôvodnených prípadoch. 
( § 47 ods. 3 zákona)

Ak je výrub dreviny odôvodnený, pri vydaní súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na to, aby sa vykonal najmä
v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára. 
( § 22 ods. 11 vyhlášky č.170/2021 Z.z.

Rozhodovací  proces o vydaní alebo nevydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  V prípade, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti (neúplná žiadosť),je orgán ochrany prírody povinný vyzvať žiadateľa o výrub, aby žiadosť v určenej lehote doplnil a nedostatky odstránil.

 www.sizp.sk


Zoznam aktualít: