Budovanie vjazdu z cesty II. a III. triedy

Akákoľvek činnosť v telese cesty a na telese cesty, ktorá je v majetku ŽSK podlieha predchádzajúcemu vyjadreniu SC ŽSK –TSÚ Lipt. Mikuláš a zároveň povoleniu alebo rozhodnutiu Okresného úradu, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v L. Mikuláši bez ohľadu na vydané stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona alebo iných predpisov!!! O zvláštnom užívaní cesty hovorí §8, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách. Ide o budovanie vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických rozvodov, optických rozvodov, domových prípojok všetkých druhov inž. sietí, zriadení vjazdov od rodinných domov a iných nehnuteľností, protipovodňových opatrení, chodníkov pre peších, cyklochodníkov, verejných osvetlení, autobusových zastávok, a to aj mimo vozovku /v obciach zelené pásy v súbehu s cestou do vzdialenosti 5,0m od vozovky a cestné priekopy/, športových a kultúrnych podujatí, ťažbe dreva.

Mimo zastavané územia platia ochranné pásme ciest nasledovne: cesty II. triedy – 25 m, cesty III. triedy – 20 m. Na akýkoľvek zásah do telesa cesty alebo na činnosť na ceste je teda potrebné: - Rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§8, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/ Na zriadenie alebo úpravu vjazdu na cestu II. alebo III. triedy je teda potrebné: - Povolenie na zriadenie alebo úpravu vjazdu, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§3b, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/ Na činnosť v ochrannom pásme cesty mimo súvisle zastavané územie je teda potrebné:

- Povolenie na udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Lipt. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§11, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/ Tieto podmienky neplatia len pre novostavby budované na základe stavebného povolenia, ale aj pre jestvujúce stavby a ostatné nehnuteľnosti.

Žiadam Vás o uvedenom informovať na webovej stránke Obce, prípadne na úradnej tabuli Obce. V opačnom prípade sa ten, kto vykoná neoprávnený zásah do telesa cesty vystavuje sa uloženiu pokuty podľa § 22, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách.


Zoznam aktualít: