VEREJNÉHO PORIADKU

 18.02.2021

AMBULANTNÝ PREDAJ

Popis:

Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. V obci sa môžu ambulantne predávať: - knihy, periodická a neperiodická tlač, - drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky, - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, - ovocie, zelenina a priesady zeleniny, - kvetiny a priesady kvetín, - žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje. Z tohto zákazu sú vyňaté parkoviská a odpočívadlá.

Žiadosť o ambulantný predaj je potrebné uplatniť na Obecnom úrade pred začatím predaja.

Formulár:

Žiadosť o ambulantný predaj na súkromnom pozemku FO
Žiadosť o ambulantný predaj na verejnom priestranstve PO
Oznámenie o ambulantnom predaji na súkromnom pozemku FO
Oznámenie o ambulantnom predaji na verejnom priestranstve PO

Potrebné doklady pri osobnom podaní:

- preukaz totožnosti občana,
- doklad o oprávnení na podnikanie,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
- doklad o nadobudnutí tovaru.

Lehota vybavenia: Do termínu začatia ambulantného predaja.

Poplatky:

Poplatok podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia obce.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.


    Zoznam oddelení

    1 2 >