STAVEBNÉ

 18.02.2021

Tlačivá je možné otvoriť po kliknutí na ikonu   

1. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác vydáva obecný úrad na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady :

 • žiadosť o ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území

 

2. Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby vydáva obecný úrad, na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady :

 • žiadosť o ohlásenie drobnej stavby
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
 • jednoduchý technický opis stavby,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

3. Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby
Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši na základe písomnej žiadosti.
Potrebné doklady :

 • žiadosť o zmenu v užívaní stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
 • dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,
 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,
 • doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.

Poplatok : Zákon o správnych poplatkoch - príloha

3. Stavebné povolenie
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Vydáva Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v LM na základe podania písomnej žiadosti.

PRÍLOHY k žiadosti o stavebné povolenie:
1. Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, že má k pozemku alebo stavbe iné právo (spravidla číslo listu vlastníctva  z katastra nehnuteľností),  ak žiada o povolenie nadstavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác na stavbe, jej nájomca pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo stavbe predloží tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, a žiada o povolenie dočasnej stavby.
2. Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach, ( na obci 3) ktorá obsahuje najmä:
    a) sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe (pokiaľ nepostačujú údaje uvedené v žiadosti) s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,

      b) súhrnnú tech. správu, z ktorej musí byť zrejmé:

 • navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov,
 • požiarno-bezpečnostné riešenie stavby,
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu vrátane parkovania, likvidácie odpadov a riešenie napojenia na
 • existujúce inžinierske siete a kanalizáciu,
 • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku, vrátene sietí a zariadení tech. vybavenia a o jestvujúcich ochranných pásmach,
 • pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo tech. zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
 • usporiadanie staveniska a opatrenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
 • splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia stanovených podľa osobitných predpisov.

3. Celkovú situáciu stavby (zastavovací  plán v mierke 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemku, existujúcich stavieb, podzemných inžinierskych sietí, prípojok na verejné rozvodné siete a kanalizáciu, ochranných pásiem.
4. Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb.
5. Stavebné výkresy, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav (pôdorysy, rezy a pohľady), obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavieb (základy, nosné konštrukcie, schodiská, obvodové plášte, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií, technické zariadenia, úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska CO a PO, pri stavbách prevádzkových, výrobných alebo technických zariadení musia stavebné výkresy obsahovať priestorové umiestnenie strojov a zariadení, vrátane komunikácií

 • projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočnenie, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej tech. správe,
 • statické posúdenie stavby,
 • návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby.

6. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (orgán hygieny, požiarnej ochrany, dopravy, ochrany PPF alebo LPF, ochrany prírody, ovzdušia, odpadového hospodárstva, vodohospodársky orgán, inšpektorát práce, správcovia sietí SVS, SPP, SSE, UPC, ST).
7. Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby v prípade, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou.
8. Povolenie stavby  MZZO podľa zákona 137/2010 Z .z. § 17 ods. 1 písm. a) c) a f).
9. Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. – platí sa na obci.

Poznámka:
Rozsah uvedených dokladov môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený o ďalšie doklady a údaje potrebné k vydaniu oznámenia (rozhodnutia) stavebného úradu. Po preskúmaní predložených dokladov môžu podľa povahy veci vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov.

4. Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla) budovy
Rozhodnutie, oznámenie o zrušení súpisného čísla (orientačného čísla) stavbe (budove) vydáva obec, na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:
-- žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla)
-- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (napr. nájomná zmluva, dohoda budúcej kúpnej zmluve . . .)
-- kolaudačné rozhodnutie

TLAČIVA 


Zoznam oddelení

1 2 >