SOCIÁLNE

 18.02.2021

Proces č. 1 : Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Ak ste občan s trvalým pobytom v obci Prosiek a máte záujem o poskytovanie sociálnej služby vyplníte Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, kde si vyberiete na aký druh sociálnej služby chcete byť v rámci posudkového procesu posúdený. Prílohou žiadosti je výpis – fotokópia zo zdravotnej dokumentácie, resp. Vám obvodný lekár vyplní formulár Lekársky nález.
Vyššie uvedená žiadosť s výpisom zo zdravotnej dokumentácie sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o poskytovanie sociálnej služby.
Formulár:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Potrebné doklady pri podaní:
Výpis – fotokópia  zo zdravotnej dokumentácie
Lehota vybavenia:
Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
Poplatky:
Bez správneho poplatku
Proces č. 2 : Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
„Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený.
Formulár:
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára
Potrebné doklady pri podaní:
Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok resp. výške dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny rok
Kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
Lehota vybavenia:
Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
Poplatky:
Bez správneho poplatku
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie obce VZN č.1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby.


Zoznam oddelení

1 2 >