OCHRANY PRÍRODY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 18.02.2021

1. Výrub drevín

Výrub stromov podlieha do kompetencie samosprávy keď je drevina v intraviláne obce a okresného úradu keď je v extraviláne obce.

Žiadosť je potrebné adresovať príslušnej inštitúcii podľa hore uvedených kompetencii.

Čas vybavenia žiadosti: min. 15 dní (správne konanie)

Poplatok: 10 € FO, 100 € PO

2. Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
Obec vydáva fyzickým osobám rozhodnutie o povolení osobitného užívania povrchových a  podzemných vôd a o povolení vodných stavieb – studní, ak nejde o jednoduchú vodnú stavbu, odkiaľ bude voda čerpaná ručne. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie vydáva rozhodnutie o povolení osobitného užívania povrchových a  podzemných vôd a o povolení vodných stavieb Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Potrebné doklady:
-žiadosť o povolenie vodnej stavby (tlačivo)
-2 x projektová dokumentácia  (nákres, situácia s vyznačením umiestnenia stavby, rez, opis stavby)
-stanoviská správcov podzemných inžinierskych sietí
-vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou
-potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 30 € podľa položky 60 d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
Lehota vybavenia:  30 – 60 dní
Poplatok:  30 €
Zákony:
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

3. Žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Potrebné doklady:

  • kópia katastrálnej mapy s vyznačením pozemku, ktorý je predmetom žiadosti
  • výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva na pozemok, ktorý je predmetom žiadosti

4. Žiadosť o súhlas so zriadením nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
Stanovisko o povolení MZZO vydáva obec, Obecný  úrad, na základe písomnej žiadosti.
Malým zdrojom sú technologické celky obsahujúci stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov znečisťovania (napr. lakovne, stolárstva atď.) a plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov, ak nie sú súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania. V prípade pochybností o tom, či ide o malý alebo stredný zdroj rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Potrebné doklady:
-žiadosť o povolenie MZZO (tlačivo)
-projektová dokumentácia k stavebnému konaniu (bude vrátená)
-kópia výpisu z listu vlastníctva a z katastrálnej mapy (mapový podklad)
- doklad o zaplatení správneho poplatku 10 € v zmysle zákona o správnych, v prípade vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.
Vybavuje:  Obecný úrad Prosiek
Telefón:  
e-mail: podatelna@prosiek.sk
Lehota vybavenia:  5 - 30 dní
Poplatok:  bez poplatku okrem  prípadu vydania rozhodnutia, ak povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu  - 10 €
Zákony: Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
Vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

TLAČIVA


Zoznam oddelení

1 2 >