DANI A POPLATKOV

 18.02.2021

1. daň z nehnuteľnosti Pozemky

- predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy

Stavby - predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie s príslušenstvom, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu a ostatné stavby.

Byty - predmetom dane sú byty a nebytové priestory. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného roka, zmeny sa nahlasujú do 31.1. príslušného roka.

Platcom dane je:

1. vlastník nehnuteľnosti,

2. nájomca s podmienkou, že nehnuteľnosť má v prenájme najmenej 5 rokov a je zapísaný na liste vlastníctva vlastníka.

V prípade, že vlastníkov nehnuteľnosti zapísaných na liste vlastníctva je viac, poveria jednu osobu na platenie dane z nehnuteľnosti a skutočnosť oznámia správcovi dane (obci).

2. daň za ubytovanie

K plateniu dane za ubytovanie je ubytovateľ povinný sa prihlásiť do 30 dní od začatia poskytovania ubytovacích služieb. Daň sa vyberá bez vyrubenia na základe podaného Hlásenia k miestnej dani za ubytovanie a platí sa štvrťročne. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby. Daň sa vyberá za prenocovanie, od dane sú oslobodené osoby do 10 rokov veku. Ubytovateľ podáva aj 0 hlásenie.

3. daň za psa

- daň platí vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov, výška poplatku sa určuje podľa miesta trvalého pobytu (občan) alebo kde je pes využívaný na stráženie (podnikateľ). Sadzba dane aj za každého ďalšieho psa je rovnaká. Splatnosť dane je do 31.5. bežného roka. Sadzbu dane určuje VZN obce.

4. daň za nevýherné hracie prístroje

predmetom dane za NHP sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. NHP sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

5. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

TLAČIVA


Zoznam oddelení

1 2 >