BÝVANIE, NÁJMY A MAJETOK OBCE

 31.03.2021

1. Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve obce Prosiek
Žiadosť sa podáva na obecný úrad v Prosiekui, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

Potrebné doklady a prílohy:
-- žiadosť o pridelenie bytu
-- tlačivo
-- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
-- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

2. Prenájom nebytových priestorov
Voľné nebytové priestory určené na nájom sú zverejňované formou oznámenia na vývesnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta. Môže byť použitá aj forma oznámenia v regionálnej tlači. Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov podávajú písomnú žiadosť o nájom konkrétneho nebytového priestoru na obecný úrad v Prosieku.

Povinné údaje uvedené v žiadosti:
obchodné meno alebo meno a priezvisko,
adresa,
IČO, DIČ,
číslo účtu,
číslo telefónu,
bližšie určenie nebytového priestoru, o ktorý má žiadateľ záujem,
účel využívania nebytového priestoru

3. Predaj ( zámena) majetku obce Prosiek
záujemca ( fyzická osoba, právnická osoba) o kúpu, zámenu nehnuteľnosti ( pozemky, stavby) z vlastníctva obce Prosiek podá písomnú žiadosť na Obecný úrad v Prosieku.

Potrebné doklady a prílohy:
-- Žiadosť - v žiadosti uvedie: meno, adresa žiadateľa, parc.č. KN-C ( KN-E), súpisné číslo stavby, k.ú., výmeru pozemku, zakreslenie v snímke z pozemkovej mapy, využitie pozemku, určiť účel; ak ide o stavebný pozemok je potrebné popísať investičný zámer, ktorý musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ponúkanú cenu, dobu splatnosti kúpnej ceny
-- Snímka z pozemkovej mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením predmetu kúpy, ak ide len o časť pozemku je potrebný geometrický plán, list vlastníctva (ak nie je založený identifikácia a výpis z pozemkovej knihy), výpis zo živnostenského registra resp. výpis z obchodného registra
-- pokiaľ je záujemca fyzickou osobou pripojí k žiadosti súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko (prípadne titul), adresa a výška kúpnej ceny, a to pre účel zverejnenia informácie o predaji obecného majetku na internetovej stránke obce po schválení v obecnom zastupiteľstve po dobu jedného roka.
Cena nehnuteľnosti sa stanovuje podľa „ Zásad hospodárenia s majetkom obce Prosiek" a odborného posudku odhadcu.

Doba vybavenia: do 3 mesiacov
Termín uzatvorenia zmluvy: do 1 mesiaca po schválení obecným zastupiteľstvom, ak sú všetky potrebné doklady ( geometrický plán, overený výpis z Obch. resp. Živnost. registra, čestné vyhlásenie podľa § 9 ods. 4 resp. podľa § 9 ods. 5 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)
Poplatok: Záujemca platí všetky správne poplatky súvisiace s prevodom resp. zámenou (výpis z katastra nehnuteľností, identifikácia parciel, kópia z pozemkovej mapy, kópia listu vlastníctva po 250 Sk (8,30 €); vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu 3,32 €), povolenie vkladu do katastra nehnuteľností 66,39 €; žiadosť o urýchlený vklad 265,55 €


Zoznam oddelení

1 2 >